Maco Design is gesloten i.v.m. de bouwvak. Wij zijn vanaf 22 augustus weer bereikbaar.

Algemene voorwaarden Maco Design B.V.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Maco Design B.V. en een wederpartij, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Maco Design B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Prijswijzigingen en typfouten zijn voorbehouden. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De in een offerte of aanbiedingen vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen worden vermeerderd met eventuele aanvullende kosten van transport of anderszins.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Maco Design B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Levertermijn, uitvoering overeenkomst

 1. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn aangegeven, dan is dit een indicatieve termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de wederpartij Maco Design B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan hem een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Maco Design B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Tenzij anders overeengekomen, is voor de afzonderlijke zaken bij aflevering een afwijking in maatvoering toegestaan van maximaal 10% ten opzichte van de door de wederpartij opgegeven maat.
 4. De bestelling wordt afgeleverd op de begane grond van het bezorgadres, mits dat adres daartoe voldoende bereikbaar en toegankelijk is. Indien normale aflevering redelijkerwijs niet mogelijk is, stelt de wederpartij Maco Design B.V. hiervan tijdig vóór aflevering op de hoogte. Extra afleveringskosten komen voor rekening van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4: Overmacht

 1. Maco Design B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent rechtens wordt begrepen, alle oorzaken waarop Maco Design B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor deze niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 5: Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden vòòr aflevering, tenzij schriftelijk anders door Maco Design B.V. is aangegeven.
 2. Bij opdrachten tot het leveren van zaken die worden vervaardigd overeenkomstig de specificaties van de wederpartij is Maco Design B.V. gerechtigd om bij wederpartij een aanbetaling van 20% op het bedrag van de offerte in rekening te brengen.
 3. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is alsdan een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente.
 4. Maco Design B.V. heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Maco Design B.V. geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst met Maco Design B.V. deugdelijk is nagekomen.
 2. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Wederpartij dient voorts al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het eigendomsrecht van Maco Design B.V. veilig te stellen.
 3. Voor het geval Maco Design B.V. zijn eigendomsrecht als hier bedoeld wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Maco Design B.V. en door hem aan te wijzen derden om de plaats te betreden waar de eigendommen van Maco Design B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 7: Bedenktijd/retourrecht

 1. Indien sprake is van koop op afstand, als bedoeld in artikel 7:46a BW heeft wederpartij het recht om de door Maco Design B.V. geleverde zaken binnen 7 werkdagen na de dag van ontvangst te retourneren, tenzij de zaken zijn vervaardigd overeenkomstig de specificaties van de wederpartij.

 2. Binnen 30 dagen na retournering van de zaken zorgt Maco Design B.V. voor terugbetaling van het terzake gefactureerde bedrag, zulks onder aftrek van de transportkosten.

Artikel 8: Garanties

 1. De door Maco Design B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. De garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en / of door derden, wanneer de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Maco Design B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden en het werken, krimpen, kromtrekken en/of uitzetten van het hout danwel het afbreken van daarin bevestigde schroeven of doordat Maco Design B.V. is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Maco Design B.V. de zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Maco Design B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien Maco Design B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 2. Maco Design B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Maco Design B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van zijn producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door hem gevoerde merknamen en op zijn website weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maco Design B.V..
 2. Indien wederpartij aan Maco Design B.V. enig ontwerp, gegevens of bestanden ter beschikking stelt ter verwerking of (re)productie staat hij er voor in dat daardoor geen inbreuk wordt gemaakt op het modellenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Maco Design B.V. in alle opzichten, zowel in als buiten rechte, voor aanspraken van derden wegens inbreuk op een dergelijke recht.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maco Design B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Versie: 2 september 2019
Download als PDF